Artikel I: Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle individuen die participeren en / of aanwezig zijn op de evenementen die door Delta Airsoft Events georganiseerd worden en door derden op de locatie van Delta Airsoft Events. Deelnemers dienen vooraf aan een evenement kennis te nemen van het Algemeen Reglement, welke onder andere de veiligheid, huisregels en overige bepalingen behuisd.

Artikel II: Wijzigingen
Wijzigingen zijn voorbehouden aan Delta Airsoft Events, zonder notificatie. Te allen tijde zijn de Algemene Voorwaarden op te vragen en / of in te zien om wijzigingen door te nemen.

Artikel III: Deelname
Deelname aan evenementen van Delta Airsoft Events kan alleen als men aan de volgende voorwaarden kan voldoen, mits anders aangegeven:
•Men beschikt over een NABV pas.
•Men is aangemeld als introducee via een deelnemer met NABV pas.
•Men heeft een vrijstelling (voor deelnemers over de Nederlandse grens) of een uitnodiging van Delta Airsoft Events.
•Men heeft de wettelijke leeftijdsgrens bereikt van ten minste 18 jaar.
•Men heeft een geldig paspoort of identiteitsbewijs, welke op de dag van deelname bij vraag overlegd kan worden.

Deelname en aanmelding bij Delta Airsoft Events kan geschieden door onder andere:
•Reservering en betaling via website bij open evenementen.
•Reservering en betaling op locatie bij open evenementen.
•Reservering en betaling met bankoverschrijving in geval van privé evenementen

Reserveringen kunnen uitsluitend op de volgende manieren geschieden:
•Via website
•Via E-mail

Delta Airsoft Events hanteerd een "No Show" policy. Dit houd in dat bij het niet op komen dagen op een skirm zonder afmelding minimaal 24 uur voor aanvang van de skirm, Delta Airsoft Events, de deelnemer alsnog mag factureren om geleden schade / inkomsten te compenseren.

Voor het reserveren en deelnemen van privéskirms hanteren wij tevens een annuleringsbeleid, te verstaan:
- Reservering is definitief na schriftelijke bevestiging van derde partij. Dit kan via verschillende kanalen zijn.
- Annuleren 3 weken voor aanvang skirm 0% te voldoen van het opgegeven aantal deelnemers
- Annuleren 2 weken voor aanvang skirm 25% te voldoen van het opgegeven aantal deelnemers
- Annuleren 1 week voor aanvang skirm 50% te voldoen van het opgegeven aantal deelnemers
- Annuleren minder dan 1 week voor aanvang skirm 75% te voldoen van het opgegeven aantal deelnemers

Aan tarieven die gehanteerd worden door Delta Airsoft Events kunnen geen rechten worden ontleend, deze tarieven zijn variabel en niet onderhandelbaar, mits dit nadrukkelijk is overeengekomen.

Artikel IV: BB’s
De typen BB’s die Delta Airsoft Events toelaat op zijn evenement zijn de biodegradable BB's. Hier in maken wij in merk en / of kleur geen onderscheid. Op al onze evenementen zijn deze biodegradable BB's vereist in verband met de milieu eisen die zowel de Gemeente en de NABV stellen. Hier zal regelmatig op worden gecontroleerd. In het geval dat u deze regel niet opvolgt, volgt onmiddellijke verwijdering van het evenement zonder restitutie van uw toegangsgeld en krijgt u tevens een aantekening bij de NABV. Indien er financiële gevolgen uit voortvloeien, dan zal Delta Airsoft Events deze kosten op de betreffende persoon verhalen. Ons advies dan ook om bij twijfel altijd na te vragen of u uw BB’s kunt gebruiken op ons terrein.

Artikel V: Milieu
Omdat de evenementen van Delta Airsoft Events in een gesloten omgeving gehouden worden, dienen we er met elkaar voor te zorgen dat alles zo netjes mogelijk blijft. Het verzoek is dan ook om uw afval weg te gooien in de daarvoor bestemde afvalbakken en ook de volgende regels te respecteren:

I. Roken en open vuur:
Roken is alleen toegestaan op de daarvoor aangewezen plekken. Deze plekken zullen aangegeven zijn. Op het speelveld zelf is roken absoluut niet toegestaan. Uw peuken willen wij ook niet op de grond vinden. Gebruik hiervoor de daarvoor bestemde asbakken / peukenbakken. Open vuur is tevens ook niet toegestaan op het terrein, mits er uitdrukkelijk toestemming is verleend door Delta Airsoft Events, zelfs in dit geval zal het niet meer zijn dan een gecontroleerd (kamp)vuur. Mocht u zich hier niet aan houden, kan verwijdering van het terrein tot gevolg hebben zonder restitutie van deelname gelden.

II. Afval
Daar de Gemeente het scheiden van afval op een zeer positieve manier promoot, zal Delta Airsoft Events een positie gaan innemen door afval te gaan scheiden op zijn evenementen. Op het terrein zal men een aantal soorten vuilbakken vinden waar men blik, glas, plastic en GFT in kan deponeren. Delta Airsoft Events verwacht van zijn deelnemers en / of bezoekers dat aan dit initiatief meegewerkt wordt. Rondslingerend afval wordt niet gewaardeerd en kan verwijdering van het terrein tot gevolg hebben zonder restitutie van deelname gelden.

III. Flora & Fauna:
Er dient respect te zijn voor de planten en dieren die op het terrein aanwezig zijn. Hoewel er voornamelijk indoor gespeeld zal worden, zullen er momenten zijn dat men toch outdoor aanwezig is. In dit geval wordt er op geen enkele manier bewuste schade toegebracht aan bomen en planten. Takken, stronken etc. blijven liggen op de plaats waar deze zich bevinden. Als men dieren ziet, dienen deze met rust gelaten te worden. Er wordt niet op dieren geschoten. Indien dit wel gebeurd, heeft dit onmiddellijke verwijdering van het terrein zonder restitutie van deelname gelden.

Artikel VI: Replica’s & FPS limieten
Het richten van een Airsoft apparaat voor- tijdens en na een evenement op niet veilige doelen is verboden. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld: toeschouwers, Marshalls, Organisatoren, dieren, vogels, voertuigen welke geen deelname hebben aan het evenement.

Replica’s komen met vele merken en types. Delta Airsoft stelt geen eisen aan deze merken en types. Wel stellen wij eisen aan de FPS (feet per second) limieten. Deze zijn als volgt:

Tijdens skirms:
•Alle apparaten met full auto mogelijkheden                          : max. 360 FPS
•Alle apparaten met single shot mogelijkheid                         : max. 450 FPS
•Alle apparaten met “Bolt-Action” mogelijkheden                   : max. 500 FPS
•Alle Airsoft apparaten die niet onder bovengenoemd vallen : max. 360 FPS

Bovengenoemde zijn de richtlijnen van de NABV die wij hanteren. Er is bij Delta Airsoft Events geen mogelijkheid voor snipers, mits hier uitdrukkelijk toestemming voor verleend is.

Tijdens IAPS evenementen:
•Alle Airsoft apparaten     : max. 500 FPS

Tijdens kaartschieten:
•Alle Airsoft apparaten     : max. 615 FPS

Alle bovengenoemde FPS limieten gelden voor BB’s met een gewicht van 0,20 gram. Bij alle FPS-metingen dienen dan ook 0,20 gram BB’s te worden gebruikt om een zo accuraat mogelijke meting te kunnen doen. Bovenstaande FPS-limieten zijn tevens de absolute bovengrens. Bij constatering van een hogere FPS dan toegestaan, dient de deelnemer óf het Airsoft apparaat zo aan te passen dat de limiet niet overschreden wordt óf hij/zij mag geen gebruik maken van het Airsoft apparaat. Deze zal in bewaring worden genomen en kan na het betreffende evenement weer opgehaald worden. Voor het terugbrengen van het FPS-limiet mag de HOPUP echter niet gebruikt worden. De HOPUP dient voor het veranderen van de BB-baan en niet voor het omlaag brengen van de FPS. Hierover is geen discussie mogelijk.

Deelnemers zullen voorafgaand aan een evenement een FPS meting moeten ondergaan door middel van een door Delta Airsoft Events beschikbaar gestelde chronometer. Waarbij Delta Airsoft Events of één van zijn Marshalls zorg zal dragen voor een correcte meting. Bij enige twijfel kunnen er ook tijdens het evenement steekproeven op de FPS limiteten plaats vinden.

De maximale schietafstand bij Delta Airsoft Events ligt tussen de 3 en 5 meter. Binnen deze afstanden kunnen spelers de tegenstander buiten spel zetten door het Airsoft apparaat te richten op de tegenstander en duidelijk “PANG” te roepen of de tegenstander aan te tikken en op zachte toon “KNIFE KILL” te zeggen.

Overigens is het bij Delta Airsoft Events alleen maar toegestaan om single shot te spelen. Mits anders aangegeven of het speltype het toelaat zal voorafgaand kenbaar gemaakt worden dat er full auto gespeeld mag worden.

Airsoft apparaten mogen niet voorzien zijn van accessoires of (onder)delen, welke niet vallen onder de wettelijke vrijstellingsregeling. Deze voorwerpen vallen onder de Wet Wapens en Munitie en maken geen deel uit van de regeling zoals vastgesteld door de wet in samenwerking met de NABV.

Delta Airsoft Events stelt de volgende regels met betrekking tot het vervoer van replica’s naar onze locatie:
•Replica’s dienen in een gesloten koffer of tas vervoerd te worden; niet zichtbaar en gescheiden van BB’s en magazijnen.
•Replica’s dienen in een niet operationele staat te arriveren op het evenement. Dit wil zeggen dat de batterij pas de replica in mag zodra men op het terrein aankomt.
•Er wordt aangeraden om deze replica´s alleen te vervoeren tussen: - Woon- of verblijfplaats en het “speelterrein”; - Woon- of verblijfplaats en een erkend handelaar na aankoop of ter herstelling.

Tevens is het niet toegestaan om echte wapens, vuurwapens, messen, munitie en dergelijke bij u te dragen en/of te gebruiken. Deze worden niet toegelaten op het evenement. Zelf gemaakte Airsoft replica’s of Pyrotechnisch materiaal zijn eveneens niet toegestaan op het evenement. Mocht u toch deze regels overtreden, wordt u direct verwijderd van het evenement, zonder restitutie van het toegangsgeld tevens zal er voor de betreffende deelnemer sancties opgelegd worden. Rookgranaten en andere voorwerpen mogen alleen gebruikt worden als het vooraf is aangekondigd door Delta Airsoft, dit wordt behandeld in de briefing van het betreffende evenement.

Delta Airsoft Events zal aan deelnemers zonder eigen materiaal Huurkits verstrekken als deze gereserveerd zijn. Deze huurkits voldoen aan de eisen die hierboven vermeld zijn. Enige schade welke moedwillig toegebracht wordt aan het huurmateriaal zal op de gebruiker verhaald worden.

Artikel VII: Gedragsregels
•Vandalisme wordt in geen enkele vorm dan ook getolereerd tijdens de evenementen van Delta Airsoft Events. Gedacht kan worden aan Airsoft materiaal van deelnemers en organisatie materiaal. Geleden schade wordt verhaald bij degene die de schade heeft veroorzaakt.
•Het is niet toegelaten uitingen van geweld of racisme te tonen. Dit houdt in dat fysiek en / of psychisch geweld niet getolereerd wordt. Mocht hier sprake van zijn, worden hier direct maatregelen op getroffen. Deze maatregelen kunnen inhouden dat u per direct van het evenement wordt verwijderd, zonder recht op teruggave van het toegangsgeld.
•Het in bezit hebben en gebruiken van verdovende middelen in de ruimste zin van et woord is voor en tijdens het gehele evenement niet toegestaan. Bij het overtreden van deze regel wordt u per direct van het evenement verwijderd, zonder recht op teruggave van het toegangsgeld.
•Badges, vlaggen of andere kenmerken of uitingen die verwijzen of betrekking hebben tot een bepaalde groepering (bijvoorbeeld het Nazisme) is niet toegestaan.

Artikel VIII: Safety Zone
Binnen de Safety Zone is men niet verplicht oogbescherming (EN166 eis) te dragen, hetgeen het noodzakelijk maakt de volgende regels in acht te nemen:
•Alle Airsoft apparaten moeten op “SAFE” staan
•Alvorens men een safetyzone betreed zorgt men ervoor dat het magazijn uit het Airsoft apparaat gehaald wordt en er een aantal keer in een veilige (eventueel daarvoor aangewezen) richting gevuurd wordt. Hierna wordt het Airsoft op “SAFE” gezet. Na deze stappen te hebben doorlopen, mag men pas de Safety Zone betreden.
•Blijft in de Safety Zone te allen tijde met de vinger van de trekker en houd de Airsoft apparaten in een veilige richting.

In de Safety zone dienen magazijnen uit alle Airsoft apparaten te zijn verwijderd. Uitzondering hierop zijn de zogenaamde box magazijnen. In dit geval dient de batterij te worden losgekoppeld of het Airsoft apparaat dient te worden voorzien van een mondingstop in een opvallende kleur (bijv. rood).

Artikel IX: Speelveld
•In het speelveld is men te allen tijde verplicht om oogbescherming te dragen die minimaal voldoet aan de EN166 eis. Onder gezichtsbescherming met gaas dient altijd oogbescherming (EN166) gedragen te worden, omdat versplintering van BB’s bij gaasbescherming mogelijk is.
•Oogbescherming blijft in het speelveld ALTIJD op
•Indien oogbescherming beslaat begeeft men zich naar de Safety zone om dit te verhelpen
•Bij verlies van de oogbescherming dient men duidelijk “BLIND MAN” te roepen, waarop het spel onmiddellijk door de Marshalls of de organisatie van Delta Airsoft Events stilgelegd zal worden. De speler die zijn gezichtsbescherming verloren heeft, dient zich onmiddellijk naar de Safety zone te begeven.
•Indien er tijdens het spelen zich een ongeval voordoet en / of gevaarlijke situatie ontstaat dient men luid en duidelijk 3 maal opeenvolgend “DANGER” te roepen, waarop het spel onmiddellijk door de Marshalls of de organisatie van Delta Airsoft Events wordt stil gelegd.
•Toeschouwers en / of niet deelnemende bezoekers worden alleen onder begeleiding van Delta Airsoft Events of een daartoe aangewezen Marshall tot het speelgebied toegelaten. Zij dienen zicht te onderscheiden van andere deelnemers door herkenbare reflecterende/fluorescerende vesten te dragen.
•Indien men tijdens het spel toeschouwer en / of niet deelnemende bezoekers waarneemt op het speelveld welke niet gehuld zijn in een herkenbaar reflecterende/fluorescerende vest, dient men luid en duidelijk “VISITOR” te roepen, waarop het spel onmiddellijk gestaakt dient te worden tot de betreffende bezoeker van het speelveld weg is.

Artikel X: Hit regels
•Alle lichaamsdelen gelden als een hit
•Het heeft te allen tijde de absolute voorkeur een hit te vermijden op nek en hoofd
•In geval van een hit op het lichaam roept men luid en duidelijk “HIT”. Vervolgens staat men op en trekt zijn reflecterende/fluorescerende om aan te geven dat hij / zij “HIT” is en verlaat het speelveld naar de Safety zone of Respawn zone.
•Een hit op het Airsoft apparaat geldt als hit op het apparaat. Indien de geraakte speler meerdere apparaten bij zich draagt mag deze verder spelen met een tweede apparaat. De speler dient echter wel aan te geven dat er een hit is geweest door te roepen “HIT OP APPARAAT”
•“Dead man don’t talk”, Dus loop na een hit op het lichaam zonder te spreken terug naar de Safety zone of Respawn zone.
•Geraakt worden door een terugkaatsende BB geldt bij Delta Airsoft Events NIET als een hit.

Artikel XI: Evacuatie, Calamiteiten en EHBO
Delta Airsoft Events houd er rekening mee dat een ongeval altijd kan gebeuren. Er is te allen tijde een EHBO’er aanwezig. Deze draagt zorg voor de eerste hulp bij het ongeval. Als er een ongeval plaatsvindt, geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan de Organisatie, Marshall of aan de betreffende EHBO’er, zodat er direct actie ondernomen wordt. Tijdens een ongeval wordt het spel tijdelijk gestaakt. De spelers dienen zich te verzamelen bij de Safety zone, zodat de maatregelen doeltreffend genomen kunnen worden. Het is van belang dat de instructies van de EHBO’er direct opgevolgd worden. Het spel wordt pas vervolgd nadat Delta Airsoft Events daartoe opdracht heeft gegeven.

In geval van brand of overige calamiteiten waarbij de situatie zich voordoet dat het speelveld of pand direct verlaten dient te worden, wijst Delta Airsoft Events naar het evacuatieplan wat opgesteld is, voorhanden is indien gewenst en ook tijdens de briefing medegedeeld zal worden. Het pand waar de evenementen van Delta Airsoft Events plaatsvinden heeft aan elke zijde één of meerdere uitgangen die van binnen direct te openen zijn. Als u zich op de bovenste etage bevind, begeeft u zich naar de dichtstbijzijnde trap, waarvan er 2 aanwezig zijn, en gaat naar beneden. Deze trappen komen direct bij een uitgang terecht zodat u snel buiten zal zijn indien noodzakelijk. Delta Airsoft Events verwijst verder naar het evacuatieplan voor plattegronden, ontmoetingsplaatsen en overige zaken aangaande deze zaak.

Artikel XII: Marshalls
Een Marshall is een door Delta Airsoft Events aangewezen persoon die nauw betrokken is bij de organisatie en begeleiding van een georganiseerd evenement. De Marshall zal een breed scala aan taken vervullen voor Delta Airsoft Events en zo ook een aanspreekpunt zijn voor deelnemers bij problemen als deze zich voordoen. De Marshall zal onder andere de volgende taken op zich nemen:
•FPS Controles; Zowel voor als tijdens het evenement kan de Marshall een FPS meting doen
•Supervisie tijdens het spel verzorgen (in-game Marshall) waarbij gezorgd wordt voor het in juiste banen leiden van het spel. Waar gecontroleerd wordt op het nemen van Hit’s en het aanspreken van cheaters.
•Deelnemers voorzien van correcte informatie aangaande wetgeving, regels of speluitleg geven daar waar nodig is.
•Het controleren van deelnemers op het bezitten van benodigde documenten bij binnenkomst van het evenement.
•Tijdens pauzes assistentie verlenen van eventueel verstrekking van verteer of Airsoft benodigdheden.

Marshalls zullen ook alle geluidssignalen geven voor begin, einde of stilleggen van het spel. Deze signalen worden gegeven met een fluit en zijn:
•1x lang; start spel
•Meerdere malen kort;  stilleggen van het spel
•3x lang; einde van het spel

Een Marshall zal altijd goed herkenbaar zijn op een evenement of Delta Airsoft Events zal de Marshall tijdens de briefing voorstellen aan de deelnemers, zodat zij op de hoogte zijn en een aanspreekpunt hebben.

Artikel XIII: Handel
Het is enkel toegestaan aan Delta Airsoft Events om handel te drijven tijdens de evenementen van Delta Airsoft Events en evenementen georganiseerd door derden op de locatie van Delta Airsoft Events. Gedacht kan worden aan het verkopen van etenswaren, BB-verkoop, het verhuren of verkopen van Airsoft materiaal, enz. Bij het overtreden van deze regel volgt onmiddellijke verwijdering van het evenement, zonder recht op teruggave van het toegangsgelden.

Artikel XIV: Aansprakelijkheid
Delta Airsoft Events kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor letsel op enigerwijs verkregen, vermissing / diefstal, beschadiging en/of misbruik van het materiaal van deelnemers die op het evenement worden gebruikt. Hier zijn de deelnemers van het evenement zelf verantwoordelijk voor.

Artikel XV: Overige bepalingen
Daar waar niet in voorzien is zal de organisatie van Delta Airsoft Events een besluit nemen, desnoods in samenspraak met de NABV om toekomstige niet gewenste zaken te voorkomen of oplossingen te geven op onvoorziene zaken.

Artikel XVI: Disclaimer
Disclaimer voor www.delta-airsoft.eu
Delta Airsoft Events B.V. (Kamer van Koophandel: 64354725), hierna te noemen Delta Airsoft, verleent u hierbij toegang tot www.delta-airsoft.nl ("de Website") en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
Delta Airsoft behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Delta Airsoft spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Delta Airsoft.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Delta Airsoft.Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Delta Airsoft nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Delta Airsoft.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Delta Airsoft, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Artikel XVII: Privacybeleid
Privacybeleid Delta Airsoft Events B.V.
Versie 1.1 / Deze pagina is voor het laatst aangepast op 19-10-2016.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Delta Airsoft Events B.V. U dient zich ervan bewust te zijn dat Delta Airsoft Events B.V. niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Delta Airsoft Events B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens / Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Delta Airsoft Events B.V. of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Delta Airsoft Events B.V. of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.
Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Delta Airsoft Events B.V. of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Delta Airsoft Events B.V.
Taxandriaweg 2
+31 6 46494443
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.